Ceny pre klientov

Cenník pre všetkých klientov s celoročným pobytov v zariadení

Dom opatrovateľskej služby „ DANUBIA „

ZpS a DSS

 

 

Cenník pre klientov s celoročným pobytom v zariadení je rovnaký pre obidve cieľové skupiny. Skladá z viacerých položiek, podľa toho, ktoré služby si klient v zariadení objedná, podľa stupňa odkázanosti, podľa poskytovanej stravnej jednotky a ostatných obslužných činností / pranie bielizne, údržba bielizne, upratovanie, energie/. Stupeň odkázanosti sa určuje a posudzuje podľa zdravotného stavu klienta na základe právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na danú sociálnu službu od stupňa č. IV až stupeň VI.

Strava

Strava sa poskytuje v súlade zo zásadami správnej výživy, s prihliadnutím na zdravotný stav klientov a podľa určených stravných jednotiek. Rozlišujem niekoľko druhov stravnej jednotky, podľa diagnóz klientov napr. strava racionálna, diabetická, bielkovinová, výživná, šetriaca, redukčná, vegetariánska,t.j. podľa individuálneho výberu klienta. Stravovanie sa zabezpečuje v stravovacej prevádzke v zariadení.
Za celodenné stravovanie sa považujú : raňajky, desiata, obed, olovrant, večera a druhá večera. Jedálny lístok sa zostavuje týždeň dopredu, prispôsobuje sa sezónnosti ročných období, rôznorodosti a zvyklostiam jednotlivých klientov. Stravovacia jednotka a druhy diét sa konzultujú so zmluvným lekárom v zariadení.
Stravná jednotka pre fyzickú osobu, ktorej sa poskytuje starostlivosť v DOS Danubia s počtom odoberaných jedál zodpovedajúcim celodennému stravovaniu je pri poskytovaní stravy na deň na osobu pri racionálnej strave: 5,80 €
Stravná jednotka pre fyzickú osobu, ktorej sa poskytuje starostlivosť v DOS Danubia s počtom odoberaných jedál zodpovedajúcim celodennému stravovaniu je pri poskytovaní stravy na deň na osobu pri špeciálnej diéte/diabetická, bielkovinová, výživná, šetriaca a neslaná diéta/: 6,8645 €

 

 

Pri celodennom stravovaní sa zo stravnej jednotky počíta orientačne:

 1. pri racionálnej strave na:

 • raňajky 8 % 0,45 €
 • desiatu 2,5 % 0,15 €
 • obed 48 % 2,80 €
 • olovrant 5,5 % 0,30 €
 • večeru 36 % 2,10 €
 1. pri špeciálnej diéte na:

 • raňajky 6,5 % 0,4523 €
 • desiatu 2,9 % 0,20 €
 • obed 47 % 3,20 €
 • olovrant 5,1 % 0,35 €
 • večeru 32 % 2,20 €
 • druhú večeru 6,5 % 0,4622 €

Odborné a obslužné činnosti

Na základe vydaného posudku o odkázanosti na sociálnu službu podľa jednotlivých stupňov odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby(IV. až VI.) a právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu sa stanovuje výška úhrady za vybrané odborné a obslužné činnosti.
Suma zahŕňa : odborné činnosti ako je pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, obslužné činnosti ako upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva.

 

Výška úhrady za poskytovanie vybraných odborných a obslužných činností pre fyzickú osobu je určená nasledovne:

 

Stupeň odkázanosti Výška úhrady za deň Výška úhrady na 31 dní
IV. 1,4580 € 45,20 €
V. 1,7806 € 55,20 €
VI. 2,1032 € 65,20 €

Ubytovanie

Ubytovanie je zabezpečené v dvojlôžkových izbách, s vlastným sociálnym zariadením, spálňou, kuchyňou, TV prijímačom, chladničkou. Klientom je k dispozícii spoločenská miestnosť, jedáleň, rehabilitácia, ergoterapia, záujmová činnosť.

 • Ubytovanie v dvojlôžkovej izbe 155,00 €
 • Ubytovanie v jednolôžkovej izbe 255,00 €

Celková mesačná suma za sociálne služby pre klienta s celoročným pobytomv ZpS a v DSS /cenník je rovnaký pre obidve cieľové skupiny / na 31 dní:

Stupeň odkázanosti Ubytovanie v 2lôžkovej izbe s racionálnou stravou Ubytovanie v 1lôžkovej izbe s racionálnou stravou Ubytovanie v 2 lôžkovej izbe so špeciálnou stravou Ubytovanie v 1 lôžkovej izbe so špeciálnou stravou

Príplatky lieky

Fakultatívne výlety

IV. stupeň 380,00 € 480,00 € 413,00 € 513,00 €  
V. stupeň 390,00 € 490,00 € 423,00 € 523,00 €  
VI. stupeň 400,00 € 500,00 € 433,00 € 533,00 €  
           

 

Samoplatca /výška úhrady bez rozhodnutia odkázanosti na sociálnu službu v DOS Danubia/:

v ZpS:

 • mesačná úhrada za poskytované sociálne služby s racionálnou stravou 720,00 €
 • mesačná úhrada za poskytované služby so špeciálnou stravou 753,00 €

v  DSS:

 • mesačná úhrada za poskytované sociálne služby s racionálnou stravou 730,00 €
 • mesačná úhrada za poskytované služby so špeciálnou stravou 763,00 €

Iné činnosti

Prijímateľ sociálnej služby je povinný uhrádzať poplatok za používanie osobných elektrospotrebičov/ resp. spotrebičov zapožičaných  zariadením / mesačne vo výške:

 • Televízny prijímač 10,00 €
 • Chladnička 10,00 €
 • Rádio 1,00 €
 • HIFI veža 1,00 €
 • Počítač 1,00 €
 • Žehlička 1,00 €
 • Elektrický varič 5,00 €
 • Mikrovlnná rúra 3,00 €
 • Rýchlovarná kanvica 1,00 €
 • Klimatizačná jednotka 20,00 €
 • Iné menšie elektrospotrebiče 1,00 €
 • Vlastný elektrospotrebič pre osobné účely/menší/ 5,00 €
 • Vlastný elektrospotrebič pre osobné účely/väčší/ 10,00 €

Poskytovateľ sociálnej služby poskytuje prijímateľom sociálnych služieb nad ich rámec objektívne nutné služby po nadmernom požití alkoholických nápojov, omamných a psychotropných látok a pod. Výška platby za jednorázovo poskytnutú službu je stanovená sumou 10,00 €.

 

Podmienky platenia:

Úhradu za poskytovanú sociálnu službu klient platí priamo poskytovateľovi bankovým prevodom na číslo účtu: SK6311000000002926832459 za kalendárny mesiac, v ktorom sa služba prijímateľovi poskytuje, v deň poberania dôchodku, najneskôr však do 15. dňa nasledujúceho mesiaca.

Cenník nadobúda účinnosť dňom 01.01. 2018 a následne sa ruší cenník zo dňa 12.09. 2017

 

V Čadci, dňa 08. 12. 2017

 

Jaroslav Gomola v.r
Predseda občianskeho združenia