Najlepšie miesto pre Vaše voľné chvíle

Ceny pre klientov 2015

Cenník pre klientov s celoročným pobytom v zariadení je rovnaký pre obidve cieľové skupiny. Skladá sa z viacerých položiek, podľa toho, ktoré služby si klient v zariadení objedná, podľa stupňa odkázanosti, podľa poskytovanej stravnej jednotky a ostatných obslužných činností / pranie a žehlenie bielizne, údržba bielizne, upratovanie, energie/. Stupeň odkázanosti sa určuje a posudzuje podľa zdravotného stavu klienta od stupňa č. IV až stupeň VI.

 

Strava

Strava sa poskytuje v súlade zo zásadami správnej výživy, s prihliadnutím na zdravotný stav klientov a podľa určených stravných jednotiek. Rozlišujem niekoľko druhov stravnej jednotky, podľa diagnóz klientov napr. strava racionálna, diabetická, bielkovinová, výživná, šetriaca, redukčná, vegetariánska, t.j. podľa individuálneho výberu klienta. Stravovanie sa zabezpečuje v stravovacej prevádzke v zariadení.

Za celodenné stravovanie sa považujú: raňajky, desiata, obed, olovrant, večera a druhá večera. Jedálny lístok sa zostavuje týždeň dopredu, prispôsobuje sa sezónnosti ročných období, rôznorodosti a zvyklostiam jednotlivých klientov. Stravovacia jednotka a druhy diét sa konzultujú so zmluvným lekárom v zariadení.

Stravná jednotka pre fyzickú osobu, ktorej sa poskytuje starostlivosť v DOS Danubia s počtom odoberaných jedál zodpovedajúcim celodennému stravovaniu je pri poskytovaní stravy na deň /na osobu pri racionálnej strave: 5,80 €

Stravná jednotka pre fyzickú osobu, ktorej sa poskytuje starostlivosť v DOS Danubia s počtom odoberaných jedál zodpovedajúcim celodennému stravovaniu je pri poskytovaní stravy na deň / na osobu pri špeciálnej diéte/diabetická, bielkovinová, výživná, šetriaca a neslaná diéta/: 6,8645 €

 

Pri celodennom stravovaní sa zo stravnej jednotky počíta orientačne:

a) pri racionálnej strave na:

raňajky 8 %
desiatu 2,5 %
obed 48 %
olovrant 5,5 %
večeru 36 %
b) pri špeciálnej diéte na:
raňajky 6,5 %
desiatu 2,9 %
obed 47 %
olovrant 5,1 %
večeru 32 %
druhú večeru 6,5 %

 

Odborné a obslužné činnosti

Na základe vydaného posudku o odkázanosti na sociálnu službu podľa jednotlivých stupňov odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby (IV. až VI.) a právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu sa stanovuje výška úhrady za vybrané odborné a obslužné činnosti.

Suma zahŕňa : odborné činnosti ako je pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, obslužné činnosti ako upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva. Poskytuje sa základné sociálne poradenstvo, záujmová činnosť a rehabilitačné služby.

Výška úhrady za poskytovanie vybraných odborných a obslužných činností pre fyzickú osobu je určená nasledovne:

Stupeň odkázanosti Výška úhrady za deň Výška úhrady na 31 dní
IV. 1,4580 € 45,20 €
V. 1,7806 € 55,20 €
VI. 2,1032 € 65,20 €

 

 

Ubytovanie

Ubytovanie je zabezpečené v dvojlôžkových izbách, s vlastným sociálnym zariadením, spálňou, kuchyňou, TV prijímačom, chladničkou. Klientom je k dispozícii spoločenská miestnosť, jedáleň, rehabilitácia, ergoterapia, záujmová činnosť.

  • Ubytovanie v dvojlôžkovej izbe: 100, - €
  • Ubytovanie v jednolôžkovej izbe: 200,- €

Celková mesačná suma za sociálne služby pre klienta s celoročným pobytom v ZpS a v DSS /cenník je rovnaký pre obidve cieľové skupiny / na 31 dní:

 

Stupeň odkázanosti Ubytovanie v 2lôžkovej izbe s racionálnou stravou Ubytovanie v 1lôžkovej izbe s racionálnou stravou Ubytovanie v 2 lôžkovej izbe so špeciálnou stravou Ubytovanie v 1 lôžkovej izbe so špeciálnou stravou

Príplatky lieky

Fakultatívne výlety

IV. stupeň 325,00 € 425,00 € 358,00 € 458,00 €  
V. stupeň 335,00 € 435,00 € 368,00 € 468,00 €  
VI. stupeň 345,00 € 445,00 € 378,00 € 478,00 €  
           


Iné činnosti

 

Televízny prijímač: 10,00 €
Chladnička: 10,00 €
Rádio: 1,00 €
HIFI veža: 1,00 €
Počítač: 1,00 €
Žehlička: 1,00 €
Elektrický varič: 5,00 €
Mikrovlnná rúra: 3,00 €
Rýchlovarná kanvica: 1,00 €
Klimatizačná jednotka: 20,00 €
Iné menšie elektrospotrebiče: 1,00 €
Vlastný elektrospotrebič pre osobné účely/menší/ 5,00 €
Vlastný elektrospotrebič pre osobné účely/väčší/ 10,00 €


Poskytovateľ sociálnej služby poskytuje prijímateľom sociálnych služieb nad ich rámec objektívne nutné služby po nadmernom požití alkoholických nápojov, omamných a psychotropných látok a pod. Výška platby za jednorázovo poskytnutú službu je stanovená sumou 10,00 €.


Podmienky platenia:

Úhradu za poskytovanú sociálnu službu klient platí priamo poskytovateľovi bankovým prevodom na číslo účtu: 2926832459/1100 za kalendárny mesiac, v ktorom sa služba prijímateľovi poskytuje, v deň poberania dôchodku, najneskôr však do 15. dňa nasledujúceho mesiaca.

Cenník nadobúda účinnosť dňom 01.02. 2016 a následne sa ruší cenník zo dňa 01.03. 2015

 

Zariadenie poskytuje pravidelnú zdravotnú starostlivosť, lekárske vyšetrenia a relaxačné služby.

 

Našim klientom vytvoríme podmienky na dôstojný, spokojný a šťastný život v kolektíve.

 

Celý komplex je zabezpečený bezbariérovým prístupom, čo poskytuje komfort pre našich klientov.