Ceny pre klientov

Cenník pre všetkých klientov s celoročným pobytov v zariadení

Dom opatrovateľskej služby „ DANUBIA „

ZpS a DSS

 

 

Cenník pre klientov s celoročným pobytom v zariadení je rovnaký pre obidve cieľové skupiny. Skladá z viacerých položiek, podľa toho, ktoré služby si klient v zariadení objedná, podľa stupňa odkázanosti, podľa poskytovanej stravnej jednotky a ostatných obslužných činností / pranie bielizne, údržba bielizne, upratovanie, energie/. Stupeň odkázanosti sa určuje a posudzuje podľa zdravotného stavu klienta na základe právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na danú sociálnu službu od stupňa č. IV až stupeň VI.


Strava

Strava sa poskytuje v súlade zo zásadami správnej výživy, s prihliadnutím na zdravotný stav klientov a podľa určených stravných jednotiek. Rozlišujem niekoľko druhov stravnej jednotky, podľa diagnóz klientov napr. strava racionálna, diabetická, bielkovinová, výživná, šetriaca, redukčná, vegetariánska,t.j. podľa individuálneho výberu klienta. Stravovanie sa zabezpečuje v stravovacej prevádzke v zariadení.

 

Za celodenné stravovanie sa považujú : raňajky, desiata, obed, olovrant, večera a druhá večera. Jedálny lístok sa zostavuje týždeň dopredu, prispôsobuje sa sezónnosti ročných období, rôznorodosti a zvyklostiam jednotlivých klientov. Stravovacia jednotka a druhy diét sa konzultujú so zmluvným lekárom v zariadení.

 

Stravná jednotka pre fyzickú osobu, ktorej sa poskytuje starostlivosť v DOS Danubia s počtom odoberaných jedál zodpovedajúcim celodennému stravovaniu je pri poskytovaní stravy na deň na osobu pri racionálnej strave: 6,40 €

 

Stravná jednotka pre fyzickú osobu, ktorej sa poskytuje starostlivosť v DOS Danubia s počtom odoberaných jedál zodpovedajúcim celodennému stravovaniu je pri poskytovaní stravy na deň na osobu pri špeciálnej diéte/diabetická, bielkovinová, výživná, šetriaca a neslaná diéta/: 7,4645 €

 

Pri celodennom stravovaní sa zo stravnej jednotky počíta orientačne:

 1. pri racionálnej strave na:

 • raňajky 7,03 % 0,45 €
 • desiatu 2,34 % 0,15 €
 • obed 48,44 % 3,10 €
 • olovrant 4,69 % 0,30 €
 • večeru 37,5 % 2,40 €
 1. pri špeciálnej diéte na:

 • raňajky 6,06 % 0,4523 €
 • desiatu 2,68 % 0,20 €
 • obed 46,89 % 3,50 €
 • olovrant 4,69 % 0,35 €
 • večeru 33,49 % 2,50 €
 • druhú večeru 6,19 % 0,4622 €

Odborné a obslužné činnosti

Na základe vydaného posudku o odkázanosti na sociálnu službu podľa jednotlivých stupňov odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby(IV.až VI.) a právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu sa stanovuje výška úhrady za vybrané odborné a obslužné činnosti.

 

Suma zahŕňa : odborné činnosti ako je pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, obslužné činnosti ako upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva.

 

Výška úhrady za poskytovanie vybraných odborných a obslužných činností pre fyzickú osobu je určená nasledovne:

 

Stupeň odkázanosti Výška úhrady za deň Výška úhrady na 31 dní
IV. 1,4580 € 45,20 €
V. 1,7806 € 55,20 €
VI. 2,1032 € 65,20 €

Ubytovanie

Ubytovanie je zabezpečené v dvojlôžkových izbách, s vlastným sociálnym zariadením, spálňou, kuchyňou, TV prijímačom, chladničkou. Klientom je k dispozícii spoločenská miestnosť, jedáleň, rehabilitácia, ergoterapia, záujmová činnosť.

 • Ubytovanie v dvojlôžkovej izbe 286,40 €
 • Ubytovanie v jednolôžkovej izbe 386,40 €

Celková mesačná suma za sociálne služby pre klienta s celoročným pobytomv ZpS a v DSS /cenník je rovnaký pre obidve cieľové skupiny / na 31 dní:

Stupeň odkázanosti Ubytovanie v 2lôžkovej izbe s racionálnou stravou Ubytovanie v 1lôžkovej izbe s racionálnou stravou Ubytovanie v 2 lôžkovej izbe so špeciálnou stravou Ubytovanie v 1 lôžkovej izbe so špeciálnou stravou

Príplatky lieky

Fakultatívne výlety

IV. stupeň 530,00 € 630,00 € 563,00 € 663,00 €  
V. stupeň 540,00 € 640,00 € 573,00 € 673,00 €  
VI. stupeň 550,00 € 650,00 € 583,00 € 683,00 €  
           

 

Samoplatca /výška úhrady bez rozhodnutia odkázanosti na sociálnu službu v DOS Danubia/:

v zariadení pre seniorov:

 • mesačná úhrada za poskytované sociálne služby s racionálnou stravou 1511,00 €
 • mesačná úhrada za poskytované služby so špeciálnou stravou 1544,00 €

v  domove sociálnych služieb:

 • mesačná úhrada za poskytované sociálne služby s racionálnou stravou  1.306,00 €
 • mesačná úhrada za poskytované služby so špeciálnou stravou  1.339,00 €

Iné činnosti

Prijímateľ sociálnej služby je povinný uhrádzať poplatok za používanie osobných elektrospotrebičov/ resp. spotrebičov zapožičaných zariadením / mesačne vo výške:

 • Televízny prijímač 10,00 €
 • Chladnička 10,00 €
 • Rádio 1,00 €
 • HIFI veža 1,00 €
 • Počítač 1,00 €
 • Žehlička 1,00 €
 • Elektrický varič 5,00 €
 • Mikrovlnná rúra 3,00 €
 • Rýchlovarná kanvica 1,00 €
 • Klimatizačná jednotka 20,00 €
 • Iné menšie elektrospotrebiče 1,00 €
 • Vlastný elektrospotrebič pre osobné účely/menší/ 5,00 €
 • Vlastný elektrospotrebič pre osobné účely/väčší/ 10,00 €

Poskytovateľ sociálnej služby poskytuje prijímateľom sociálnych služieb nad ich rámec objektívne nutné služby po nadmernom požití alkoholických nápojov, omamných a psychotropných látok a pod. Výška platby za jednorázovo poskytnutú službu je stanovená sumou 10,00 €.

 

Podmienky platenia:

Úhrada sa určuje na základe cenníka o poskytnutí sociálnej služby mesačne na 31 dní. V zmysle ustanovenia § 72 ods. 8 zákona o sociálnych službách je prijímateľ povinný platiť úhradu za poskytovanú sociálnu službu podľa svojho príjmu a majetku.

 

Pri nástupe do zariadenia počas kalendárneho mesiaca platí prijímateľ úhradu za tento mesiac odo dňa nástupu do zariadenia za počet dní, počas ktorých sa prijímateľovi sociálna služba poskytuje.

 

Prijímateľ neplatí úhradu za obslužné a odborné činnosti v čase jeho neprítomnosti okrem úhrady za ubytovanie, ak nestrávi noc v zariadení a voľné miesto nie je na prechodný čas obsadené iným prijímateľom alebo ak sa prijímateľ a poskytovateľ sociálnej služby nedohodnú inak.

 

Postup výpočtu sumy úhrady za sociálnu službu je uvedený v prílohe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.

 

Úhradu za poskytovanú sociálnu službu klient platí priamo poskytovateľovi bankovým prevodom na číslo účtu: SK6311000000002926832459 za kalendárny mesiac, v ktorom sa služba prijímateľovi poskytuje, v deň poberania dôchodku, najneskôr však do konca príslušného kalendárneho mesiaca.

 

Úhrada za sociálnu službu bude zúčtovaná štvrťročne. Preplatok a nedoplatok bude vyúčtovaný v nasledujúcom mesiaci po zúčtovaní.

 

Cenník nadobúda účinnosť dňom 01.08. 2023 a následne sa ruší cenník zo dňa 01.07. 2022

V Čadci, dňa 10.07. 2023

 

 

Jaroslav Gomola v.r
Predseda občianskeho združenia