Poskytované služby

Zariadenie poskytuje starostlivosť podľa zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

 

Odborné činnosti:
Pomoc pri odkázanosti FO na pomoc inej FO podľa prílohy č. 3 v rozsahu podľa prílohy č.4

 • Pomoc pri odkázaní fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby sa vykonáva pri činnostiach:
 • osobná hygiena – úkony osobnej hygieny
 • celkový kúpeľ s asistenciou sa 1-krát do týždňa prípadne podľa potreby
 • úkony obliekania a vyzliekania
 • polohovanie sa a vysadzovanie klientov do vozíka alebo kresla u imobilných klientov.
 • pohyb po schodoch alebo rovine s orientáciou v prostredí za pomoci opatrovateliek, podľa kondície klienta a to buď cestou do jedálne, spoločenskej miestnosti, v dobrom počasí na dvore zariadenia
 • dozor nad dodržiavaním liečebného režimu
 • výmena hygienických vložiek a plienok
 • sprievod na lekárske vyšetrenie, na vybavenie úradných záležitostí

Základné sociálne poradenstvo
Základné sociálne poradenstvo vykonáva sociálny pracovník zariadenia pred nástupom a pri nástupe klienta do zariadenia ako aj počas jeho pobytu v zariadení. Sociálny pracovník je s klientom a s jeho rodinou pri nástupe do zariadenia v úzkom kontakte. Sociálny pracovník komunikuje s klientom aj s rodinnými príslušníkmi a poskytuje kompletné informácie o chode zariadenia, režime dňa, možnostiach využívania služieb v zariadení, o pracovnej terapii, záujmových činnostiach ako i kultúrnych podujatiach pre klientov.

Sociálna rehabilitácia
Sociálna rehabilitácia je odborná činnosť na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti FO rozvojom a nácvikom zručností alebo aktivizovaním schopností a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe a pri základných sociálnych aktivitách.
Zdravotná starostlivosť
Komplex má zmluvného obvodného lekára, ktorý je ubytovaným k dispozícii 1-krát týždenne alebo podľa potreby. V prípade potreby pošle lekár klientov na odborné lekárske vyšetrenie alebo hospitalizáciu.

Pracovná terapia

Je v osobnom záujme každého prijímateľa sociálnych služieb, aby sa podľa svojich záujmov a zdravotného stavu zúčastňoval pracovnej činnosti. Pracovnú činnosť organizuje sociálna pracovníčka a pracovníčka sociálnej rehabilitácie v spolupráci s hlavnou sestrou a zamestnancami zdravotného úseku.

 

Jedná sa hlavne o činnosti udržiavania hygieny prostredia:

 • prezliekanie posteľného prádla
 • upratovanie skrine a nočného stolíka
 • štopkanie ponožiek, prišívanie gombíkov
 • udržiavanie kvetinovej záhradky
 • odpratávanie snehu v priestoroch DOS „Danubia“
 • čistenie zemiakov v kuchyni
 • pečenie a výzdoba perníkov
 • odnášanie použitého riadu zo stolov v jedálni prijímateľov sociálnych služieb nákupy so sociálnou pracovníčkou a pod.

Všetky činnosti spočívajú na báze dobrovoľnosti, udržania vlastného pracovného a životného potenciálu, možnosti sebarealizácie.

 

Obslužné činnosti

Stravovanie

Dodávku stravy zabezpečujeme externým dodávateľom. Jedálny lístok je zostavený pestro a výživne, zodpovedá zdravotnému stavu klientov.
Strava sa podáva 5-krát denne, diabetikom 6-krát denne.
Počas celého dňa je zachovaný pitný režim formou voľne prístupných tekutín, pitnej vody a čaju. Mobilní klienti stolujú v jedálni zariadenia s obsluhou. Imobilným klientom sa podáva jedlo na izbách, v prípade potreby za asistencie personálu. Klientom v ťažkom zdravotnom stave a pri ťažkej malnutrícii je strava doplňovaná o nutridrinky. Čiastočne imobilní klienti stolujú podľa momentálneho zdravotného stavu buď v jedálni zariadenia alebo na izbe.
Ubytovanie
DOS „ Danubia „ poskytuje pobytovú sociálnu službu, t. j. celoročné bývanie pre prijímateľov zariadenia v 2. lôžkových izbách. Pri ubytovaní prijímateľa do ubytovacej izby sa prihliada na jeho zdravotný a psychický stav a iné okolnosti ako je príbuzenský pomer, pohlavie, národnosť. Pred realizáciou ubytovania sa k tomu vyjadrí aj prijímateľ, prípadne príbuzný a len s ich súhlasom sa uskutoční.

Každý prijímateľ zariadenia má pridelenú osobnú posteľ, skriňu, nočný stolík v pridelenej izbe. Ako súčasť izby je kuchynská linka , kuchynský stôl, stoličky a sociálne zariadenie.

Upratovanie
Poskytovanie posteľnej bielizne, pranie a žehlenie alebo mangľovanie posteľnej bielizne
Pranie, čistenie a žehlenie osobného šatstva
Osobné šatstvo klientov a posteľné prádlo perieme podľa potreby klientov vo vlastnej práčovni. Bežnú údržbu šatstva a bielizne (oprava, šitie a pod.) spolu so žehlením zabezpečujeme vo vlastnej réžii podľa potreby našich klientov.

 

Ďalšie činnosti

Záujmová činnosť
Záujmová činnosť patrí k voľnočasovým aktivitám, ktorých účelom je prijímateľom sociálnych služieb DOS „Danubia“ efektívne využiť čas počas pobytu. Sociálna pracovníčka a pracovníčka sociálnej rehabilitácie v spolupráci s ostatnými zamestnancami hľadajú spôsoby trávenia voľného času, ktorými by zaujali prijímateľa sociálnych služieb. Výsledkom záujmovej činnosti môžu byť predmety dennej potreby, úžitkové predmety, ozdobné predmety, ktoré môžu využiť na spríjemnenie svojho prostredia na izbe, spoločenskej miestnosti ako darčeky blízkym.

 1. ručné práce -vyšívanie, háčkovanie, štrikovanie
 2. strihanie handier a háčkovanie alebo pletenie predložiek pred dvere, príp. na stoličky
 3. šitie na šijacom stroji – vankúše, tašky, podsedáky
 4. maľované rámiky, dózy, obrázky
 5. modelovanie z hliny, výroba ozdobných a úžitkových predmetov
 6. pletenie korbáčov a košíkov z prútia
 7. skladanie puzzle
 8. starostlivosť o kvety v oknách a balkóne

Personál môže plniť aj ďalšie osobné požiadavky, ktoré si prijímateľ nedokáže sám zabezpečiť (nákupy, atď.). Tieto požiadavky si prijímateľ hradí z vlastných finančných zdrojov.

 

Zariadenie poskytuje pravidelnú zdravotnú starostlivosť, lekárske vyšetrenia a relaxačné služby.

 

Našim klientom vytvoríme podmienky na dôstojný, spokojný a šťastný život v kolektíve.

 

Celý komplex je zabezpečený bezbariérovým prístupom, čo poskytuje komfort pre našich klientov.