Proces prijímania klienta

Podmienky prijatia do ZSS
Poskytovanie sociálnej služby, ako i postup prijímania klientov do zariadenia sociálnych služieb je v zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
Ako postupovať pri umiestnení klienta do zariadenia pre seniorov v DOS Danubia:

 

Žiadateľ si podáva žiadosť o posúdenie odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby na príslušnom mestskom resp. obecnom úrade v mieste trvalého bydliska. Potrebné tlačivá poskytuje priamo príslušný miestny úrad.

 • Na základe lekárskeho a sociálneho posudku sa vyhotoví posudok o odkázanosti na sociálnu služby, ktorý obsahuje:
  - stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,
  - znevýhodnenie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo nepriaznivým zdravotným stavom v oblasti sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách,
  - určenie druhu sociálnej služby,
  - a určenie termínu opätovného posúdenia zdravotného stavu.
 • Po vydaní "Rozhodnutia o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby" a nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia si podáva žiadateľ "Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby", priamo v zariadení DOS Danubia.
 • V zariadení DOS Danubia je zaradený do evidencie čakateľov na sociálnu službu. V prípade voľného miesta je predvolaný na prijatie a je s ním uzatvorená "Zmluva o poskytovaní sociálnej služby".

Prílohami k žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby sú:

 • Čestné vyhlásenie o majetkových pomeroch, ktoré musí byť úradne overené.
 • Rozhodnutie o aktuálnej výške dôchodku
 • RTG pľúc nie staršie ako 1 mesiac, potvrdenie o bezinfekčnosti nie staršie ako 3 týždne.
 • Vyšetrenie bacilonosičstva – výter
 • Vyšetrenie základné krvné odbery

Pobyt v zariadení nie je obmedzený regiónom, klientom sa môže stať ktokoľvek z celého Slovenska. Prijímateľom sociálnej služby môže byť fyzická osoba v zmysle ust. § 3 ods. 2 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách ...

 

Pri prijatí do DOS Danubia je nevyhnutné priniesť:

 • občiansky preukaz
 • preukaz poistenca
 • zdravotnú dokumentáciu – vydá obvodný/ošetrujúci lekár
 • osobné ošatenie (označené )-viď. zoznam vecí na ubytovanie
 • lieky na 3 dni
 • preukaz ZŤP (ak je vlastníkom)
 • číslo osobného účtu

Vzory tlačív :