Najlepšie miesto pre Vaše voľné chvíle

Dos Danubia

Proces prijímania klienta

Podmienky prijatia do ZSS
Poskytovanie sociálnej služby, ako i postup prijímania klientov do zariadenia sociálnych služieb je v zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
Ako postupovať pri umiestnení klienta do zariadenia pre seniorov v DOS Danubia:

 

Žiadateľ si podáva žiadosť o posúdenie odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby na príslušnom mestskom resp. obecnom úrade v mieste trvalého bydliska. Potrebné tlačivá poskytuje priamo príslušný miestny úrad.

 • Na základe lekárskeho a sociálneho posudku sa vyhotoví posudok o odkázanosti na sociálnu služby, ktorý obsahuje:
  - stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,
  - znevýhodnenie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo nepriaznivým zdravotným stavom v oblasti sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách,
  - určenie druhu sociálnej služby,
  - a určenie termínu opätovného posúdenia zdravotného stavu.
 • Po vydaní "Rozhodnutia o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby" a nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia si podáva žiadateľ "Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby", priamo v zariadení DOS Danubia.
 • V zariadení DOS Danubia je zaradený do evidencie čakateľov na sociálnu službu. V prípade voľného miesta je predvolaný na prijatie a je s ním uzatvorená "Zmluva o poskytovaní sociálnej služby".

Prílohami k žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby sú:

 • Čestné vyhlásenie o majetkových pomeroch, ktoré musí byť úradne overené.
 • Rozhodnutie o aktuálnej výške dôchodku
 • RTG pľúc nie staršie ako 1 mesiac, potvrdenie o bezinfekčnosti nie staršie ako 3 týždne.
 • Vyšetrenie bacilonosičstva – výter
 • Vyšetrenie základné krvné odbery

Pobyt v zariadení nie je obmedzený regiónom, klientom sa môže stať ktokoľvek z celého Slovenska. Prijímateľom sociálnej služby môže byť fyzická osoba v zmysle ust. § 3 ods. 2 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách ...

 

Pri prijatí do DOS Danubia je nevyhnutné priniesť:

 • občiansky preukaz
 • preukaz poistenca
 • zdravotnú dokumentáciu – vydá obvodný/ošetrujúci lekár
 • osobné ošatenie (označené )-viď. zoznam vecí na ubytovanie
 • lieky na 3 dni
 • preukaz ZŤP (ak je vlastníkom)
 • číslo osobného účtu

Vzory tlačív :

Ceny pre klientov

Cenník pre všetkých klientov s celoročným pobytov v zariadení

Dom opatrovateľskej služby „ DANUBIA „

ZpS a DSS

 

 

Cenník pre klientov s celoročným pobytom v zariadení je rovnaký pre obidve cieľové skupiny. Skladá z viacerých položiek, podľa toho, ktoré služby si klient v zariadení objedná, podľa stupňa odkázanosti, podľa poskytovanej stravnej jednotky a ostatných obslužných činností / pranie bielizne, údržba bielizne, upratovanie, energie/. Stupeň odkázanosti sa určuje a posudzuje podľa zdravotného stavu klienta na základe právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na danú sociálnu službu od stupňa č. IV až stupeň VI.


Strava

Strava sa poskytuje v súlade zo zásadami správnej výživy, s prihliadnutím na zdravotný stav klientov a podľa určených stravných jednotiek. Rozlišujem niekoľko druhov stravnej jednotky, podľa diagnóz klientov napr. strava racionálna, diabetická, bielkovinová, výživná, šetriaca, redukčná, vegetariánska,t.j. podľa individuálneho výberu klienta. Stravovanie sa zabezpečuje v stravovacej prevádzke v zariadení.

 

Za celodenné stravovanie sa považujú : raňajky, desiata, obed, olovrant, večera a druhá večera. Jedálny lístok sa zostavuje týždeň dopredu, prispôsobuje sa sezónnosti ročných období, rôznorodosti a zvyklostiam jednotlivých klientov. Stravovacia jednotka a druhy diét sa konzultujú so zmluvným lekárom v zariadení.

 

Stravná jednotka pre fyzickú osobu, ktorej sa poskytuje starostlivosť v DOS Danubia s počtom odoberaných jedál zodpovedajúcim celodennému stravovaniu je pri poskytovaní stravy na deň na osobu pri racionálnej strave: 6,40 €

 

Stravná jednotka pre fyzickú osobu, ktorej sa poskytuje starostlivosť v DOS Danubia s počtom odoberaných jedál zodpovedajúcim celodennému stravovaniu je pri poskytovaní stravy na deň na osobu pri špeciálnej diéte/diabetická, bielkovinová, výživná, šetriaca a neslaná diéta/: 7,4645 €

 

Pri celodennom stravovaní sa zo stravnej jednotky počíta orientačne:

 1. pri racionálnej strave na:

 • raňajky 7,03 % 0,45 €
 • desiatu 2,34 % 0,15 €
 • obed 48,44 % 3,10 €
 • olovrant 4,69 % 0,30 €
 • večeru 37,5 % 2,40 €
 1. pri špeciálnej diéte na:

 • raňajky 6,06 % 0,4523 €
 • desiatu 2,68 % 0,20 €
 • obed 46,89 % 3,50 €
 • olovrant 4,69 % 0,35 €
 • večeru 33,49 % 2,50 €
 • druhú večeru 6,19 % 0,4622 €

Odborné a obslužné činnosti

Na základe vydaného posudku o odkázanosti na sociálnu službu podľa jednotlivých stupňov odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby(IV.až VI.) a právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu sa stanovuje výška úhrady za vybrané odborné a obslužné činnosti.

 

Suma zahŕňa : odborné činnosti ako je pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, obslužné činnosti ako upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva.

 

Výška úhrady za poskytovanie vybraných odborných a obslužných činností pre fyzickú osobu je určená nasledovne:

 

Stupeň odkázanosti Výška úhrady za deň Výška úhrady na 31 dní
IV. 1,4580 € 45,20 €
V. 1,7806 € 55,20 €
VI. 2,1032 € 65,20 €

Ubytovanie

Ubytovanie je zabezpečené v dvojlôžkových izbách, s vlastným sociálnym zariadením, spálňou, kuchyňou, TV prijímačom, chladničkou. Klientom je k dispozícii spoločenská miestnosť, jedáleň, rehabilitácia, ergoterapia, záujmová činnosť.

 • Ubytovanie v dvojlôžkovej izbe 256,40 €
 • Ubytovanie v jednolôžkovej izbe 356,40 €

Celková mesačná suma za sociálne služby pre klienta s celoročným pobytomv ZpS a v DSS /cenník je rovnaký pre obidve cieľové skupiny / na 31 dní:

Stupeň odkázanosti Ubytovanie v 2lôžkovej izbe s racionálnou stravou Ubytovanie v 1lôžkovej izbe s racionálnou stravou Ubytovanie v 2 lôžkovej izbe so špeciálnou stravou Ubytovanie v 1 lôžkovej izbe so špeciálnou stravou

Príplatky lieky

Fakultatívne výlety

IV. stupeň 500,00 € 600,00 € 533,00 € 633,00 €  
V. stupeň 510,00 € 610,00 € 543,00 € 643,00 €  
VI. stupeň 520,00 € 620,00 € 553,00 € 653,00 €  
           

 

Samoplatca /výška úhrady bez rozhodnutia odkázanosti na sociálnu službu v DOS Danubia/:

v ZpS:

 • mesačná úhrada za poskytované sociálne služby s racionálnou stravou 940,00 €
 • mesačná úhrada za poskytované služby so špeciálnou stravou 973,00 €

v  DSS:

 • mesačná úhrada za poskytované sociálne služby s racionálnou stravou 932,00 €
 • mesačná úhrada za poskytované služby so špeciálnou stravou 965,00 €

Iné činnosti

Prijímateľ sociálnej služby je povinný uhrádzať poplatok za používanie osobných elektrospotrebičov/ resp. spotrebičov zapožičaných zariadením / mesačne vo výške:

 • Televízny prijímač 10,00 €
 • Chladnička 10,00 €
 • Rádio 1,00 €
 • HIFI veža 1,00 €
 • Počítač 1,00 €
 • Žehlička 1,00 €
 • Elektrický varič 5,00 €
 • Mikrovlnná rúra 3,00 €
 • Rýchlovarná kanvica 1,00 €
 • Klimatizačná jednotka 20,00 €
 • Iné menšie elektrospotrebiče 1,00 €
 • Vlastný elektrospotrebič pre osobné účely/menší/ 5,00 €
 • Vlastný elektrospotrebič pre osobné účely/väčší/ 10,00 €

Poskytovateľ sociálnej služby poskytuje prijímateľom sociálnych služieb nad ich rámec objektívne nutné služby po nadmernom požití alkoholických nápojov, omamných a psychotropných látok a pod. Výška platby za jednorázovo poskytnutú službu je stanovená sumou 10,00 €.

 

Podmienky platenia:

Úhrada sa určuje na základe cenníka o poskytnutí sociálnej služby mesačne na 31 dní. V zmysle ustanovenia § 72 ods. 8 zákona o sociálnych službách je prijímateľ povinný platiť úhradu za poskytovanú sociálnu službu podľa svojho príjmu a majetku.

 

Pri nástupe do zariadenia počas kalendárneho mesiaca platí prijímateľ úhradu za tento mesiac odo dňa nástupu do zariadenia za počet dní, počas ktorých sa prijímateľovi sociálna služba poskytuje.

 

Prijímateľ neplatí úhradu za obslužné a odborné činnosti v čase jeho neprítomnosti okrem úhrady za ubytovanie, ak nestrávi noc v zariadení a voľné miesto nie je na prechodný čas obsadené iným prijímateľom alebo ak sa prijímateľ a poskytovateľ sociálnej služby nedohodnú inak.

 

Postup výpočtu sumy úhrady za sociálnu službu je uvedený v prílohe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.

 

Úhradu za poskytovanú sociálnu službu klient platí priamo poskytovateľovi bankovým prevodom na číslo účtu: SK6311000000002926832459 za kalendárny mesiac, v ktorom sa služba prijímateľovi poskytuje, v deň poberania dôchodku, najneskôr však do konca príslušného kalendárneho mesiaca.

 

Úhrada za sociálnu službu bude zúčtovaná štvrťročne. Preplatok a nedoplatok bude vyúčtovaný v nasledujúcom mesiaci po zúčtovaní.

 

Cenník nadobúda účinnosť dňom 01.07. 2022 a následne sa ruší cenník zo dňa 22.03. 2022

 

V Čadci, dňa 23.06. 2022

 

Jaroslav Gomola v.r
Predseda občianskeho združenia

Poskytované služby

Zariadenie poskytuje starostlivosť podľa zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

 

Odborné činnosti:
Pomoc pri odkázanosti FO na pomoc inej FO podľa prílohy č. 3 v rozsahu podľa prílohy č.4

 • Pomoc pri odkázaní fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby sa vykonáva pri činnostiach:
 • osobná hygiena – úkony osobnej hygieny
 • celkový kúpeľ s asistenciou sa 1-krát do týždňa prípadne podľa potreby
 • úkony obliekania a vyzliekania
 • polohovanie sa a vysadzovanie klientov do vozíka alebo kresla u imobilných klientov.
 • pohyb po schodoch alebo rovine s orientáciou v prostredí za pomoci opatrovateliek, podľa kondície klienta a to buď cestou do jedálne, spoločenskej miestnosti, v dobrom počasí na dvore zariadenia
 • dozor nad dodržiavaním liečebného režimu
 • výmena hygienických vložiek a plienok
 • sprievod na lekárske vyšetrenie, na vybavenie úradných záležitostí

Základné sociálne poradenstvo
Základné sociálne poradenstvo vykonáva sociálny pracovník zariadenia pred nástupom a pri nástupe klienta do zariadenia ako aj počas jeho pobytu v zariadení. Sociálny pracovník je s klientom a s jeho rodinou pri nástupe do zariadenia v úzkom kontakte. Sociálny pracovník komunikuje s klientom aj s rodinnými príslušníkmi a poskytuje kompletné informácie o chode zariadenia, režime dňa, možnostiach využívania služieb v zariadení, o pracovnej terapii, záujmových činnostiach ako i kultúrnych podujatiach pre klientov.

Sociálna rehabilitácia
Sociálna rehabilitácia je odborná činnosť na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti FO rozvojom a nácvikom zručností alebo aktivizovaním schopností a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe a pri základných sociálnych aktivitách.
Zdravotná starostlivosť
Komplex má zmluvného obvodného lekára, ktorý je ubytovaným k dispozícii 1-krát týždenne alebo podľa potreby. V prípade potreby pošle lekár klientov na odborné lekárske vyšetrenie alebo hospitalizáciu.

Pracovná terapia

Je v osobnom záujme každého prijímateľa sociálnych služieb, aby sa podľa svojich záujmov a zdravotného stavu zúčastňoval pracovnej činnosti. Pracovnú činnosť organizuje sociálna pracovníčka a pracovníčka sociálnej rehabilitácie v spolupráci s hlavnou sestrou a zamestnancami zdravotného úseku.

 

Jedná sa hlavne o činnosti udržiavania hygieny prostredia:

 • prezliekanie posteľného prádla
 • upratovanie skrine a nočného stolíka
 • štopkanie ponožiek, prišívanie gombíkov
 • udržiavanie kvetinovej záhradky
 • odpratávanie snehu v priestoroch DOS „Danubia“
 • čistenie zemiakov v kuchyni
 • pečenie a výzdoba perníkov
 • odnášanie použitého riadu zo stolov v jedálni prijímateľov sociálnych služieb nákupy so sociálnou pracovníčkou a pod.

Všetky činnosti spočívajú na báze dobrovoľnosti, udržania vlastného pracovného a životného potenciálu, možnosti sebarealizácie.

 

Obslužné činnosti

Stravovanie

Dodávku stravy zabezpečujeme externým dodávateľom. Jedálny lístok je zostavený pestro a výživne, zodpovedá zdravotnému stavu klientov.
Strava sa podáva 5-krát denne, diabetikom 6-krát denne.
Počas celého dňa je zachovaný pitný režim formou voľne prístupných tekutín, pitnej vody a čaju. Mobilní klienti stolujú v jedálni zariadenia s obsluhou. Imobilným klientom sa podáva jedlo na izbách, v prípade potreby za asistencie personálu. Klientom v ťažkom zdravotnom stave a pri ťažkej malnutrícii je strava doplňovaná o nutridrinky. Čiastočne imobilní klienti stolujú podľa momentálneho zdravotného stavu buď v jedálni zariadenia alebo na izbe.
Ubytovanie
DOS „ Danubia „ poskytuje pobytovú sociálnu službu, t. j. celoročné bývanie pre prijímateľov zariadenia v 2. lôžkových izbách. Pri ubytovaní prijímateľa do ubytovacej izby sa prihliada na jeho zdravotný a psychický stav a iné okolnosti ako je príbuzenský pomer, pohlavie, národnosť. Pred realizáciou ubytovania sa k tomu vyjadrí aj prijímateľ, prípadne príbuzný a len s ich súhlasom sa uskutoční.

Každý prijímateľ zariadenia má pridelenú osobnú posteľ, skriňu, nočný stolík v pridelenej izbe. Ako súčasť izby je kuchynská linka , kuchynský stôl, stoličky a sociálne zariadenie.

Upratovanie
Poskytovanie posteľnej bielizne, pranie a žehlenie alebo mangľovanie posteľnej bielizne
Pranie, čistenie a žehlenie osobného šatstva
Osobné šatstvo klientov a posteľné prádlo perieme podľa potreby klientov vo vlastnej práčovni. Bežnú údržbu šatstva a bielizne (oprava, šitie a pod.) spolu so žehlením zabezpečujeme vo vlastnej réžii podľa potreby našich klientov.

 

Ďalšie činnosti

Záujmová činnosť
Záujmová činnosť patrí k voľnočasovým aktivitám, ktorých účelom je prijímateľom sociálnych služieb DOS „Danubia“ efektívne využiť čas počas pobytu. Sociálna pracovníčka a pracovníčka sociálnej rehabilitácie v spolupráci s ostatnými zamestnancami hľadajú spôsoby trávenia voľného času, ktorými by zaujali prijímateľa sociálnych služieb. Výsledkom záujmovej činnosti môžu byť predmety dennej potreby, úžitkové predmety, ozdobné predmety, ktoré môžu využiť na spríjemnenie svojho prostredia na izbe, spoločenskej miestnosti ako darčeky blízkym.

 1. ručné práce -vyšívanie, háčkovanie, štrikovanie
 2. strihanie handier a háčkovanie alebo pletenie predložiek pred dvere, príp. na stoličky
 3. šitie na šijacom stroji – vankúše, tašky, podsedáky
 4. maľované rámiky, dózy, obrázky
 5. modelovanie z hliny, výroba ozdobných a úžitkových predmetov
 6. pletenie korbáčov a košíkov z prútia
 7. skladanie puzzle
 8. starostlivosť o kvety v oknách a balkóne

Personál môže plniť aj ďalšie osobné požiadavky, ktoré si prijímateľ nedokáže sám zabezpečiť (nákupy, atď.). Tieto požiadavky si prijímateľ hradí z vlastných finančných zdrojov.

Štúrovo a okolie

V meste veľkosti cca 11 100 obyvateľov, ležiaceho na ľavom brehu Dunaja na Slovensko maďarskej Hranici. Štúrovo je najjužnejšie ležiacim mestom na Slovensku, ktoré priťahuje návštevníkov svojim zaujímavým prírodným prostredím.


Tu sa začína ohyb Dunaja s úchvatným výhľadom na klasickú baziliku v Ostrihome. Pri meste sa vlieva Hron do Dunaja ponúkajú vynikajúce podmienky pre milovníkov dobrodružných výletov.

Štúrovo je predovšetkým kúpeľným mestom. Termálne kúpalisko Vadaš je právom slávne aj za hranicami. Svojou kapacitou nad 8500 návštevníkov, obnovenými bazénmi rôznej veľkosti, krytou plavárňou, obnovenými radmi bufetov a sociálnych zariadení, možnosťou športovania ponúka ideálne podmienky na oddych milovníkom vody a slnka.

Mesto je známe svojou toleranciou. Už celé stáročia pokojne spolunažívajú ma jeho území príslušníci rôznych národností a náboženstiev. Táto rôznororodosť dáva mestu zvláštny kolorit.

 


Vadaš vám dáva možnosť navštíviť kultúrne inštitúcie:

 • Mestské kultúrne stredisko
 • Mestské múzeum
 • Múzeum Parkan
 • Mestská galéria J. Bartu
 • Mestské kino Danubius
 • Mestská knižnica
 • Centrum voľného času

 

Zariadenie poskytuje pravidelnú zdravotnú starostlivosť, lekárske vyšetrenia a relaxačné služby.

 

Našim klientom vytvoríme podmienky na dôstojný, spokojný a šťastný život v kolektíve.

 

Celý komplex je zabezpečený bezbariérovým prístupom, čo poskytuje komfort pre našich klientov.